Ammattitaitoista­ pihasuunnittelua­ rakentamisen­ pohjaksi

pallo_vih

Pihan idealuonnos

Idealuonnos on pihan pohja­kuva ja tarvittava määrä havainne­kuvia sekä yhteen­veto toteutuksesta mate­riaali­ehdo­tuk­sineen. Kasvil­li­suus kuva­taan ylei­sellä tasolla.

Luonnos toimii mainiosti suun­taa anta­vana poh­jana, kun toteu­tamme osit­tain tai koko­naan työt, jotka olemme yhdes­sä ideoi­neet. Tarkempi suunnit­telu ei ole yleensä tarpeen, koska suunni­tel­mat voivat toteu­tus­vaiheessa hieman elää.

pallo_vih

Kasvillisuussuunnitelmat

Kasvillisuus­suunnitelma sisäl­tää istutus­kuvan, määrä­laskelmat sekä kasvi­koh­taiset kuvauk­set ja kas­vien mahdol­liset erityis­vaatimukset. Yksityiskohtainen suunnitelma sopii erinomaisesti pihan omistajalle, joka haluaa istuttaa kasvit itse.

Rakentamisen yhteydessä kas­villi­suus­­suunnitelma voidaan tehdä luonnostellen. Rakentamistamme ohjaavat luonnokset voidaan tehdä esimerkiksi siinä vai­heessa, kun pihan istutus­alueet alka­vat hahmot­tua.

pallo_vih

Istutus- ja hoito-ohjeet

Istutus- ja hoito-ohjeemme palve­levat oma­toimista istutta­jaa. Kattavat tieto­pakettimme auttavat myös asukasta, jonka pihalle olemme istuttaneet kasvit rakentamisen päätteeksi.

Annamme ylei­set ohjeet nurmi­kolle ja kasvu­alustoille, havuille, lehti­puille ja pen­saille sekä perennoil­le ja sipuli­kasveille. Tutustu myös pihan ylläpidon palveluihimme!

>> Pihan ylläpito

pallo_vih

Neuvontakäynti

Keskus­telu viher­rakenta­misen ammatti­laisen kanssa aut­taa avaa­maan pihan mahdolli­suuksia. Neuvontakäynnillä otamme kantaa vaikkapa pihan ongelmakohtiin tai kunnostustöiden järjestykseen.

Kutsu PihanTekijät piipah­tamaan pihaasi!

>> Ota yhteyttä

piirros1_800px

2013-08-30-_asiakaspalaveri

piirros2_800px

Ideoimme yhdessä

Jos pihalle ei vielä ole ole­massa suunni­telmaa, aloi­tamme pihan muutok­set tai uuden pihan hahmot­telun yhdes­sä ideoi­malla. Ammatti­lainen aut­taa näke­mään pihan mahdol­li­suudet ja omalle kukka­rolle sopi­vat rat­kaisut. Pihasuunnittelu tähtää omis­tajansa toi­veiden mukai­seen pihaan unoh­tamatta jär­keviä materi­aali­valin­toja ja toteu­tus­tapoja.

Tontin mahdollisuudet

Pihasuunnittelun lähtökohtana ovat tontin ominai­suudet. Vanhoil­la pihoilla poh­dimme mahdolli­suutta käyt­tää uudel­leen ole­massa olevia kasveja ja muita pihan mate­riaaleja. Annamme tarvit­taessa hoito-ohjeet jäl­jelle jää­vien kas­vien hoi­toon. Ideoin­nin aikana tuom­me esiin myös valit­tu­jen rat­kai­sujen kunnossa­pidon ja hoi­don määrän.

 

Paratiisi pihalle?

Jokai­sella pihan käyttä­jällä on omat odo­tuk­sensa ja tar­peensa itsel­leen sopi­vasta pihasta. Emme lupaa kuu­ta tai­vaalta. Sen sijaan lupaam­me pihan käyttä­jille toimi­vimmat ja par­haat mahdol­liset ratkai­sut: jokai­sen piha voi olla pa­lanen para­tiisia!